ปีใหม่ สวดตามนี้ บูชาพ่อแม่ เทวดาจะคุ้มครอง เจอแต่สิ่งที่ดีๆ

ในช่วงเ ท ศ กาล วันสำ คัญต่างๆ จะกระตุ้นให้เราระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพ่อและ วั น  แม่  แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรา สา มาร ถ แสดงออกถึงความรักและความก ตั ญ ญู ที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่วั น สำ คั ญ

พ่อแม่ เป รี ย บเสมือนพระในบ้าน ที่เราทุกคนควรเคารพและบูชาท่ า น ทั้งส องอยู่เสมอ และในวันนี้เราได้นำคาถาบูชาพ่อแม่มาฝาก ให้ลูกหลานได้ส วดม นต์ เ พื่ อเ ป็นกุศลแด่พ่อแม่ ขอให้ตั้งใจส ว ด ม น ต์ด้วยความรัก และความปราร ถน า ดี ที่มีต่อท่านทั้งสอง


ค า ถ าบูช าพ่ อแม่นี้จะมี 3 บท หากจำไม่ได้ ให้จดใส่กระด าษแผ่ นเ ล็ก ๆ ไว้ก่อน แล้วนำพวงมาลัยไปกราบที่ตักพ่อกับแม่ จากนั้นจึงเ ริ่ มส ว ดบูชา พ่ อ แม่ ดังนี้

ค า ถ าที่ 1

อิมินาสักกาเรน ะ ข้ าขอกรา บสักการะบูชา อันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้ อม ระ ลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ตรมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิด ร มา รดา ของข้ าเท อ ญ

ค า ถ า ที่ 2

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ ส าทะรัง  (กราบ 1 ครั้ง)

ค า ถ าที่ 3

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ช ะเน ติชะ นา กา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง.

ห ลัง จา กที่ได้ ทำกา รสวดบู ชา แล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

“กา ย ะกั ม มัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ข้าพ เจ้ าด้ ว ย”

เมื่อเราท่องเสร็จแล้ว ให้รดน้ำที่ มื อข องพ่อแม่ ล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วก้มกราบ 1 ครั้ง จากนั้นให้พ่อแม่ได้กล่า วส าธุ  และกล่าวอโหสิก ร ร มพร้ อมให้พร ต่ อลูกหลาน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ด้วยจิตใจที่เป็ นบุ ญ เป็นกุศลประกอบด้วยความ กตั ญ ญู นี้ เทวดาจะอวย พ รให้ ชีวิต จะพบ เจอแต่ ควา มโชค ดี มีโชคลาภ มีความมั่งคั่งเงินทอง หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เปิดทา งให้ สิ่ งดีๆ เข้ามาในชี วิ ต และครอบครัวของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *